סיקור מקיף

חלל-תקשורת הזמינה את הלווין עמוס 6 מהתעשיה האווירית

כך עולה מהודעה שפרסמה החברה בבורסה. הלווין צפוי להחליף את הלווין עמוס 2 בשנת 2016

מתוך חוברת שהוציאה חברת חלל בשנת 2003 לקראת שיגור עמוס 2
מתוך חוברת שהוציאה חברת חלל בשנת 2003 לקראת שיגור עמוס 2

חלל-תקשורת והתעשייה האווירית לישראל, חתמו על הסכם לפיו הזמינה החברה מהתע"א את תכנון, ייצור, הכנה לשיגור ותפעול הלוויין עמוס 6 המיועד להרחיב את שרותי החברה במגזר פעילות 4 מעלות מערב ולהחליף את הלוויין עמוס 2 הצפוי לסיים שירות במהלך שנת 2016.

התעשייה האווירית מדווחת בהקשר זה כי בעמוס-6 הוכנסו שיפורים טכנולוגיים משמעותיים והוא בין המתקדמים בעולם מסוגו. בלוויין שולבה, בין היתר, טכנולוגיה של הנעה חשמלית המאפשרת חיסכון משמעותי במשקל ובמחיר השיגור. הלוויין מכניס את התעשייה האווירית לתחום לווייני התקשורת הגדולים עם משקל שיגור של5,500 ק"גוהספק מטע"ד של 9000 וואט. מטע"ד התקשורת כולל משיבים בשלושה תחומי תדר – Ku, Ka ו-S ומאפשר אספקת מגוון רחב של שירותי תקשורת כולל אינטרנט לווייני ישירות לבית.

תעשייה אווירית עוסקת כעת במקביל בבניית שני לווייני תקשורת: עמוס-4 שישוגר בשנה הבאה ועמוס-6.

באותו מעמד נחתמו מספר הסכמים: ההסכם הראשון הוא ההסכם לרכישת הלווין. ההסכם השני הינו הסכם לתפעול ומתן שירותי תמיכת מומחים למשך תקופת חיי עמוס 6. הסכם נוסף הוא למעשה תיקון להסכם רכישת עמוס 3 המצמצם את זכאותה של התע"א להשתתפות בהכנסות מן ; הלוויין עמוס 3 החל מהשנה ה 12- , מ 20%- ל 10%. וכן נוסח תיקון התמורה על פי הסכם תפעול עמוס 5 המגביל את דמי התפעול השנתיים בעמוס 5 ואת קצב גידולם, עד לסכום מירבי שהוסכם.

להלן פירוט הנושאים המרכזיים בהסכם רכישת עמוס 6 ובהסכמים הנספחים לו:
התע"א תייצר עבור החברה את הלוויין עמוס 6 ותמסור אותו לבעלות החברה במסלול, במיקום שמיים 4 מעלות מערב (מיקום השמיים הנוכחי של הלוויינים עמוס 2 ועמוס 3), כאשר מועד המסירה ותחילת מתן שירות נקבעו לא יאוחר מיום 1.08.2015. התמורה הכוללת בגין רכישת הלוויין , תפעולו והציוד הקרקעי עומדת על סך של כ- 195 מיליון דולר. שרותי שיגור וביטוח שיגור הלוויין יירכשו בנפרד על ידי החברה.

אורך חיי הלוויין על פי ההסכם הינו 16 שנים לכל הפחות, כאשר לפחות 15 מהן ניתנות לביטוח. הערכות החברה הינן כי תפוסת קיבולת מקטעי החלל על עמוס 6 תתייצב לאחר מספר שנות גידול בתפוסה שלאחר השיגור, על כ- 80% מסך מהקיבולת של עמוס 3.

על החברה להוציא הוצאות ישירות לתחזוקת וביטוח הלוויין שעשויות להשתנות בהתאם לכמות הלוויינים המתופעלת על ידה באמצעות התע"א ובהתאם לעלות הביטוח ולסכום הביטוח של הלוויין , אשר פוחת לאורך השנים . סכום ההוצאות הישירות לעיל מוערכות בסך ממוצע לאורך השנים של כ- 5 מיליון דולר מידי שנה.
יצוין כי כל הוספת לוויין מחייבת גם גידול בהוצאות עקיפות כגון הגדלת כמות מנהלי המכירות, הוצאות שיווק והוצאות הנהלה וכלליות.
2. התחייבויותיה העיקריות של התע"א על-פי ההסכמים: תיכנון וייצור הלוויין עמוס 6, הכנתו לשיגור ומסירתו בנקודת החלל המיועדת לו. התחייבות לתמוך בפעילויות השיגור ולספק את כל המידע הנדרש לשם רכישת ביטוח השיגור וביטוח הלוויין במסלול, לבצע את הפעילויות הנדרשות לאחר ההפרדה מטיל השיגור עד להגעת הלוויין לנקודה ולבצע את הבדיקות במסלול.
עוד מחוייבת התעשיה האווירית באספקת ציוד לתחנת התפעול הקרקעית ראשית ותחנת התפעול הקרקעית היתירה, מתן שירותי תפעול במתכונת הניתנת היום ללווייני החברה למשך חיי הלוויין. מתן שירותי תמיכת מומחים למשך חיי הלוויין. רכישת ביטוח טרום שיגור בהתאם לתנאים המקובלים בתעשייה כאשר החברה תירשם ביטוח טרום השיגור יעמוד בתוקף עד . (Loss Payee) כמוטבת לקבלת כספי הביטוח המועד בו ביטוח שיגור הלוויין, שיירכש על ידי החברה, יכנס לתוקף.

המחיר עבור אספקת הלוויין עמוס 6, הציוד הקרקעי ותפעול הלוויין הינו כ 195- מיליון דולר ארה"ב בתוספת מע"מ. תשלום בסך 5 מיליון דולר שולם לתע"א עד מעמד חתימת החוזה על חשבון התמורה , והיתרה תשולם בהתאם ללוח תשלומים לאורך חיי הפרוייקט המותנים בעמידה באבני דרך שנקבעו ובהתאם לתנאי התשלום המוסכמים.

במידה והתע"א תעמיד את הלוויין מוכן לשיגור מוקדם מהמועד שנקבע בהסכם, היא תהא זכאית לבונוס על אספקה מוקדמת של עד 3 מליון דולר נוספים, בהתאם למועד ההקדמה. עיכובים במועד מסירת הלוויין לשיגור שאינם באשמת החברה , חברת השיגור או כח עליון, יזכו את החברה בהפחתת מחיר הלוויין בהיקף מצטבר של עד 10 מליון דולר . במקרה בו העיכוב נמשך או צפוי להימשך , למעלה מתקופה שהוסכמה מעבר למועד שנקבע למסירת הלוויין , תהיה החברה זכאית לבטל את ההסכם בשל הפרתו על ידי התע"א.
במידה ומשך חיי הלוויין עמוס 6 יעלה על 17 שנה, תהא התע"א זכאית לבונוס על כל שנת פעילות מעבר לשנה ה 17- של הלוויין עמוס 6, בשיעור 20% מכל סכום שתקבל החברה מלקוחות עמוס 6, בכל שנת פעילות נוספת (או חלק יחסי בגין פחות משנה). התמורה בהסכם כוללת שירותי תפעול (לרבות תמיכת מומחים ) לעמוס 6 על ידי התע"א.

חלל תקשורת מתכננת לממן א ת רכיש ת עמוס 6 מהתע"א באמצעות מקורות עצמיים , מימון
מקונסורציום המורכב מבנקים זרים העוסקים בתמיכה בייצוא במדינות בהן נמצאים ספקי
ציוד ושירותים עיקריים לפרויקט ומהתע"א. מערך הסכמי המימון מצוי במו"מ עם גורמי המימון הפוטנציאליים.
כאמור בנוסף להסכם הרכישה עם התע"א , כאמור לעיל , התקשרה החברה בהסכם עם ממשלת ישראל למתן שירותי לוויין בעמוס 6 למשך חיי הלוויין, בשווי כולל של 20 מיליון דולר.
מהות ההסכם ותקופת השרות: החברה תקצה לשימוש הממשלה , למשך חיי הלוויין, את המשיבים וזכות השימוש באלומה בתחום תדר מוסכם ותעניק לממשלה שירותים נלווים. הקיבולת שבשימוש הממשלה לא תהיה ניתנת לפינוי או לקיחה מהממשלה ללא הסכמת הממשלה.
בתמורה להתחייבות להעמיד את הקיבולת לשימוש הממשלה בעמוס 6, תשלם הממשלה לחברה סך השווה ל- 20 מיליון דולר ארה"ב בתוספת מע"מ.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

דילוג לתוכן