סיקור מקיף

תחזית הלמ”ס לשנת 2035 אוכלוסיית ישראל תמנה 11.4 מיליון נפש, אך היא תזדקן וקצב הריבוי הטבעי יואט

תהליכי הזדקנות האוכלוסייה ימשיכו ואף יתעצמו. אוכלוסיית בני 65 ומעלה צפויה לגדול יותר מכל קבוצת גיל אחרת. בסוף 2035 אוכלוסייה זו תמנה כ- 1.7 מיליון נפש 

אוכלוסיית ישראל. אילוסטרציה: shutterstock
אוכלוסיית ישראל. אילוסטרציה: shutterstock

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מפרסמת בצורה שוטפת תחזיות של אוכלוסיית ישראל לטווח של 25 שנים. תחזיות אלה מתעדכנות כל חמש שנים בהתחשב בשינויים במגמות הדמוגרפיות. התחזית המעודכנת עבור אוכלוסיית ישראל לתקופה 2035-2010 באה להחליף את התחזית הקודמת לתקופה 2030-2005.

התחזיות מציגות הערכות לגבי גודל האוכלוסייה והרכב הגילים הצפוי של אוכלוסיית ישראל בכללותה ולפי קבוצות אוכלוסייה ודתות מפורטות: יהודים ואחרים, ערבים, יהודים, מוסלמים, נוצרים ערבים ודרוזים. תחזיות האוכלוסייה מניחות המשך מגמות דמוגרפיות מן העבר ואינן מתיימרות לנבא התפתחויות חריגות או שינויים בלתי צפויים בהתפתחויות הדמוגרפיות ושינויים במדיניות כלכלית, חברתית ובריאותית. עם זאת, תוצאות התחזית מובאות בשלוש חלופות שונות: גבוהה, בינונית ונמוכה. החלופות נבדלות זו מזו בהנחות לעתיד לגבי מרכיבי גידול האוכלוסייה השונים (פריון, תמותה והגירה).

אומדני האוכלוסייה בשנת הבסיס, סוף 2010, אינם כוללים את אוכלוסיית העובדים הזרים בעלי אשרת עבודה. אוכלוסייה זו נאמדה בכ-217,000 נפש בסוף שנת 2010 וחלקם שהו בישראל יותר משנה. בנוסף, אומדן האוכלוסייה אינו כולל אנשים שנכנסו ארצה ללא אשרת שהייה ולא דרך מעברי גבול מוכרים.

על פי החלופה הבינונית:

 • בסוף שנת 2035 צפויה אוכלוסיית ישראל למנות 11.4 מיליון נפש. ואולם קצב הגידול צפוי לרדת. קצב הגידול השנתי הממוצע בתקופה 2035-2011 יהיה 1.4%. לשם השוואה, בתקופה שקדמה לשנת הבסיס של התחזית, בשנים 2010-2006 היה קצב הגידול הממוצע 1.9%.
 • אוכלוסיית היהודים והאחרים תמנה 8.8 מיליון נפש בסוף 2035 (77% מכלל האוכלוסייה), לעומת 6.1 מיליון נפש (79.5%) בסוף 2010. באוכלוסייה זו צפוי קצב גידול שנתי של 1.4% (לעומת 1.7% בשנים 2010-2006).
 • האוכלוסייה היהודית, שמהווה היום ותהווה גם ב-2035 95% מאוכלוסיית היהודים והאחרים, תמנה 8.3 מיליון איש בסוף התחזית (73% מכלל האוכלוסייה). בסוף שנת 2010 מנתה האוכלוסייה היהודית 5.8 מיליון איש (75%). האוכלוסייה היהודית צפויה לגדול במהלך התחזית בקצב זהה לזה של היהודים והאחרים – 1.4% שנתי ממוצע, לעומת 1.8% ב-2010-2006.
 • האוכלוסייה הערבית צפויה למנות 2.6 מיליון נפש בסוף התחזית (23% מכלל האוכלוסייה). בסוף 2010 מנתה אוכלוסייה זו כ- 1.6 מיליון איש (20.5%). במהלך תקופת התחזית תגדל האוכלוסייה בממוצע ב-1.8% שנתי, לעומת 2.7% ב-2010-2006.
 • הדתות המרכיבות את האוכלוסייה הערבית תגדלנה כל אחת בקצב שונה. אוכלוסיית המוסלמים צפויה לגדול ב-1.9% בממוצע לשנה (תמנה 2.3 מיליון איש בסוף 2035). אוכלוסיית הדרוזים תגדל בקצב ממוצע של 1.3% (185 אלף ב-2035), ואילו אוכלוסיית הנוצרים הערבים תגדל ב-0.6% בממוצע לשנה – קצב הגידול הנמוך ביותר בהשוואה לשאר הדתות (תמנה 152 אלף בסוף 2035). לשם השוואה, בשנים 2010-2006 שיעור הגידול של אוכלוסיית המוסלמים היה 3.0%, של אוכלוסיית הדרוזים 2.1% ושל אוכלוסיית הנוצרים הערבים 0.7%. האוכלוסייה המוסלמית תהווה 20% מכלל האוכלוסייה (17% ב-2010), הדרוזים 1.6% (1.7% ב-2010) והנוצרים הערבים 1.3% (1.6% ב-2010).
 • 94% מהגידול הצפוי של אוכלוסיית ישראל יהיה תוצאה של ריבוי טבעי ו-6% מסך כל הגידול בתקופת התחזית הוא תוצאה של מאזן הגירה בינלאומית . בתקופה 2010-2006 89% מהגידול הארצי היה מריבוי טבעי ו-11% ממאזן הגירה בינלאומית. העלייה הצפויה במשקלו של הריבוי הטבעי מסך הגידול, נובעת מחד גיסא מהנחות שיעורי ילודה גבוהים ומגידול במספר הנשים בגיל הפריון (49-15) הגורם לעלייה במספר הלידות בתחזית. מאידך גיסא, הנחות ההגירה צופות צמצום בהיקפי העלייה לישראל.
 • התחזית מניחה כי שיעור הפריון הכולל (TFR) של נשים ישראליות יירד בהדרגה אך יישאר ברמה גבוהה גם בהשוואה לעולם המערבי וגם בהשוואה למדינות השכנות. בשנים 2010-2006 שיעור הפריון הכולל של נשים בישראל היה 2.95 לידות לאישה בממוצע. בתקופה הראשונה של התחזית ב-2015-2011 מניחים 2.94 לידות לאישה ובתקופה האחרונה של התחזית ב-2035-2031 2.75 לידות לאישה. על פי תחזיות האו”ם שיעור הפריון הכולל במדינות המפותחות צפוי להיות 1.82 לידות לאישה בתקופה 2035-2030. במדינות הגובלות בישראל שיעור הפריון הכולל צפוי להיות – ירדן 2.41 לידות לאישה, מצריים 2.27, סוריה 2.23 ולבנון 1.53.
 • לפי הנחה, בתחילת התחזית הפריון הגבוה ביותר הוא בקרב נשים מוסלמיות (3.37 לידות) אך הוא צפוי לרדת לרמה של 2.70 עד שנת 2035. לעומת זאת, בקרב הנשים היהודיות צפויה עלייה קלה בשיעור הפריון מ-2.99 בתחילת התחזית ל-3.04 בסופה – מה שיציב אותן ברמה הגבוהה ביותר בהשוואה לשאר הדתות. הפריון הנמוך ביותר צפוי באוכלוסיית הנוצרים הערבים – 2.1 לידות לאישה בתחילת ובסוף התחזית.
 • בתחזית מניחים המשך עלייה בתוחלת החיים גם של נשים וגם של גברים. בקרב הגברים היהודים והאחרים תוחלת החיים תעלה מ-79.7 שנים ב-2006-2010 ל-84.8 שנים ב-2031-2035, בקרב הנשים צפויה עלייה מ-83.3 שנים ל-89.5 שנים בתקופות אלו. תוחלת החיים של הגברים הערבים תעלה מ-75.9 ל-81.6 שנים ובקרב הנשים הערביות מ-79.7 ל-86.3 שנים.
 • בתחזית מניחים צמצום משמעותי במאזן ההגירה הבינלאומית מ-76 אלף בתקופה 2010-2006 ל-58 אלף בתקופה הראשונה של התחזית ול-33 אלף בתקופה האחרונה של התחזית.
 • על פי הנחות התחזית, במהלך 25 השנים הבאות צפויים להיוולד כ-4.7 מיליון תינוקות (188 אלף לידות בממוצע לשנה במהלך התחזית, לעומת 166 אלף לידות ב-2010), צפויים לעלות כ-400 אלף עולים (16 אלף עולים בשנה בממוצע, לעומת 23 אלף ב-2010) ועוד כ-100 אלף מהגרים לישראל במסגרת איחוד משפחות (4 אלף לשנה בממוצע, בדומה לשנת 2010). בצד השלילי של הגידול צפויים 1.2 מיליון נפטרים (48 אלף נפטרים בשנה בממוצע, לעומת כ-40 אלף ב-2010) וכ-290 אלף מהגרים מישראל (כ-12 אלף לשנה, לעומת 9 אלף ב-2010).
 • תהליכי הזדקנות האוכלוסייה ימשיכו ואף יתעצמו. אוכלוסיית בני 65 ומעלה צפויה לגדול יותר מכל קבוצת גיל אחרת. בסוף 2035 אוכלוסייה זו תמנה כ- 1.7 מיליון נפש – גידול של 117% לעומת 763 אלף איש בסוף שנת 2010. חלקם היחסי באוכלוסייה יגדל מ- 10% ל- 14.6% בהתאמה, עם זאת יהיה נמוך בהרבה ממדינות המפותחות (כ-24%).
 • מתוך קבוצת בני 65 ומעלה הגידול המשמעותי ירשם בקרב המבוגרים ביותר, בני 90 ומעלה, גידול של 220%. מספרם יגדל ל-106 אלף איש בסוף 2035 (לעומת 33 אלף בסוף 2010) והם יהוו אחוז אחד מכלל אוכלוסיית ישראל (בסוף 2010 היוו 0.6%). חלק גדול מההזדקנות הצפויה בישראל נובע ממעבר קוהורט גדול שנולד לאחר מלחמת העולם השנייה (ילידי ה-Baby Boom) לקבוצות גילאים מבוגרות יותר.
 • מספר הילדים בני 0-14 יגדל מכ- 2.2 מיליון ל- 2.9 מיליון, אולם חלקם היחסי באוכלוסייה ירד מ- 28% ל- 26%.
 • יחס התלות יגדל משמעותית מ-550 נתמכים לכל 1,000 תומכים ב-2010 לכ-900 נתמכים בסוף 2035.
 • הגיל החציוני של כלל אוכלוסיית ישראל יעלה כמעט בשנתיים: בקרב גברים מ-28.3 שנה בסוף 2010 ל-30.1 בסוף 2035 ושל נשים מ-30.5 שנה ל-32.4 שנה.

2 תגובות

 1. אני שמח לבשר לקוראים שתחזיות ארוכות הטווח של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מעולם לא היו קרובות למציאות שנוצרה בפועל. הלשכה וידעוניה לא לקחו למשל את האפשרות שהגוש המזרחי יתפרק וכ-800 אלף יהודים יעלו (ואני מנקה את כ-300 אלף אלה המוגדרים ‘יהודים שאחד מסביהם/סבתותיהם היו יהודים’, ושאינם יהודים לפי ההלכה). גם התחזית הקשה שב-2059 יירד הרוב היהודי שאינו חרדי ל-50% בדיוק ולצדו יחיו 23% ערבים ו-27% חרדים, דומה לכך שנטען שהגשם ב-2059 יהיה מטר של רסיסי זהב וכסף. לעומת זאת, יורם אטינגר ויעקב פייטלסון הראו לאורך כל העשור האחרון על מגמה אחרת לפיה הילודה בקרב היהודים החילונים עולה, אצל החרדים יורדת קלות ואילו אצל הערבים יורדת בקצב גבוה אף יותר, כולל אצל המוסלמים.

  מעבר לכך איננו יודעים מה תהיינה המגמות החברתיות הלאה, כמ חרדים יהפכו לדתיים או לחילונים, מגמות שקיימות כבר היום בקרב חלקים בחברות החרדיות (החברה החרדים, כמו החילונית או הדתית אינה מקשה אחת).

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

דילוג לתוכן